Varumärke

Varumärket kännetecknar och skyddar din produkt eller tjänst

Ett varumärke är ett kännetecken som karakteriserar ditt företags produkter eller tjänster, och skiljer dem från konkurrenternas.

Varumärket innebär också en ensamrätt. Om du äger varumärket, kan du förbjuda andra att använda samma varumärke eller ett förväxlingsbart varumärke vid försäljning eller marknadsföring av sam­ma eller likartade varor eller tjänster.

Du får ensamrätt till varumärket antingen genom att registrera det, eller genom att använda det på så sätt att märket kan anses etablerat, det vill säga inarbetat. Förutom att inarbetning är en långvarig process så innebär den också osäkerhet, och därför är registrering i allmänhet att rekommendera.

Varumärken av alla slag

I praktiken kan vilket märke som helst registreras om det uppfyller kraven på registrerbarhet. Det finns en mångfald typer av varumärken. De vanligaste är ord- och figurmärken, men också till ex­empel utformning, färg, ljud och till och med en doft kan registreras som varumärke.

Ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga – vad betyder det i praktiken?

Att ett varumärke har särskiljningsförmåga betyder att det inte direkt får beskriva de varor eller tjänster för vilka det skall användas. Om ditt märke är väldigt beskrivande så kan det inte karakteri­sera och skilja just dina varor och tjänster från konkurrenternas motsvarande utbud. Dessutom bör man minnas att till exempel sådana uttryck eller figurer som betecknar en produkt som sådan måste kunna användas av alla, och ingen kan få ensamrätt till dem.

Ditt varumärke får inte kunna förväxlas med tidigare registrerade rättigheter

Ditt varumärke får inte vara förväxlingsbart med tidigare varumärken eller företagsnamn. Ditt mär­ke får alltså inte vara likadant eller alltför mycket påminna om ett varumärke eller en firma som be­tecknar samma eller liknande produkter eller tjänster och är i kraft inom samma område. I allmänhet uppstår till exempel inte någon risk för förväxling ens mellan likadana varumärken då de står för varor eller tjänster av ett annat slag.

Förväxlingsbarhet bedöms alltid fall för fall, och alla faktorer som inverkar tas i betraktande, som likhet vad beträffar ljud eller utseende, likhet mellan varor och tjänster osv. Vid behov kan vi utvärdera förväxlingsbarheten genom en förundersökning innan ansökan lämnas in.

Risken för förväxling och eventuella hinder för registrering kan också elimineras om en innehavare till en tidigare registrering ger sitt skriftliga tillstånd till registreringen. Detta är rätt vanligt i situa­tioner där det inte i praktiken finns någon risk för förväxling trots att märkena är likartade.

Rätt använd är rätten evig

Ett registrerat varumärke är i kraft i 10 år. Registreringen kan förnyas med 10 års intervall utan be­gränsning, så i princip består varumärkesrätten i all evighet.

Det är skäl att minnas, att för att ensamrätten till ett varumärke skall hållas otvistlig så måste märket  användas enligt vissa regler. Om du inte använder märket under en viss tid (vanligen 3-5 år beroen­de på land), så kan en tredje part ansöka om att märket upphävs. Varumäken kan alltså inte registreras ”på lager” på obestämd tid.

Då ett varumärke används på rätt sätt och förnyelserna blir skötta, så består din ensamrätt till märket  under obegränsad tid, vilket gör varumärket till din mest långlivade immaterialrättighet. På grund av den långa giltighetstiden och varumärkets natur, är det ofta förknippat med en viss renommé och vissa värden, och därför är det utomordentigt viktigt att märket registreras och ensamrätten bevakas.