Kontroll över IPR-tillgångar

En stark IPR-portfölj förstärker ditt företags marknadsposition, förbättrar din förhandlingsposition och ger mer frihet vid utvecklingen av din affärsverksamhet. Nedan finner du råd om hur dina IPR-tillgångar kan utnyttjas och användas effektivt i olika situationer. Om du har frågor, kan du alltid kontakta oss. Vi kan tillsammans söka de bästa lösningarna på dina IPR-problem.

Planerar du att utnyttja en uppfinning kommersiellt? Vilket är det första steget?

Ingår det i dina planer att lansera en ny produkt eller ta i bruk en ny metod? Innan du går vidare är det skäl att försäkra dig om att du kan komma ut på marknaden utan att göra intrång på någon annans patenträttigheter. Ju tidigare du är medveten om andra aktörers eventuella patenträttigheter, desto mer kostnadseffektivt kan du vid behov ändra dina egna planer i utvecklingsarbetet och därmed spara tid och pengar. Ur handlingsfrihetssynvinkel (FTO, freedom to operate) är andra aktörers i kraft varande rättigheter på marknaden av stor betydelse. Mera om våra tjänst.

Vi hjälper dig i invändnings- och besvärssituationer

Om en konkurrent gör en invändning mot ett nyligen beviljat patent i ditt namn, står vi till ditt förfogande. Vi tar hand om att ställa upp besvär i situationer, där handläggningen av en patentansökan eller en invändningssituation vid patentverket har lett till ett för dig ofördelaktigt beslut. Våra ombud har gedigen erfarenhet av att försvara patent vid invändnings- och besvärsprocesser vid både det finska och europeiska patentverket samt vid marknadsdomstolen. I dessa processer ingår ofta muntlig förhandling, där vi representerar patentinnehavaren, d.v.s. dig. Mera om våra tjänst.

Bevakning av konkurrenter

Är du på det klara med dina viktigaste konkurrenters aktuella verksamhet inom patentområdet?

En riktad konkurrentbevakning via patentdatabaser är ett effektivt verktyg, då du vill hållas à jour med den teknologi som dina konkurrenter vill skydda. Vi kan tillsammans planera uppföljningen, så att den riktar sig mot bestämda företag eller t.o.m. specifika ansökningar, allt enligt dina behov. Vi kan utföra manuella sökningar med bestämda intervaller eller skapa automatiska sökprofiler för en mera kontinuerlig övervakning.  Mera om våra tjänst.

Varumärkesövervakning

En varumärkesregistrering hindrar tyvärr inte automatiskt andra att utnyttja märket. Det kommer an på registreringens innehavare att själv övervaka sina rättigheter och ingripa vid intrång. Varumärkesregistreringen är ett redskap, som gör det möjligt att vidta åtgärder vid missbruk.

Vi rekommenderar övervakning av de viktigaste varumärkena. Med stöd av varumärkesövervakning kan man i god tid vidta åtgärder mot ansökningar av märken, som är liknande eller på annat sätt förväxlingsbara med de egna registreringarna.

Vi övervakar dina varumärken enligt en plan som vi utarbetar tillsammans. Övervakningen kan variera enligt behov; den kan vara en ”worldwide watch” som gäller alla varumärkesklasser, eller den kan rikta sig mot utvalda klasser i vissa länder.

 Optimering och årligt underhåll av IPR-portfölj

Vet du vad du har i din IPR-portfölj? Att skaffa IPR-rättigheter, investera i dem och upprätthålla dem genom att betala årsavgifter kan motiveras om rättigheterna har ett värde för din affärsverksamhet nu eller i en nära framtid. Det lönar sig inte att samla onödig barlast i portföljen, men beslut om att gallra i portföljen måste fattas med urskiljning. Ett förfallet patent kan återupprättas endast i undantagsfall. Mera om våra tjänst.

Namnändring och överlåtelse – korrekta uppgifter i registren säkrar dina rättigheter

Utnyttjande av egna IPR-rättigheter och försvarande av dem, t.ex. genom invändningar, försäljning eller licensiering, är lättare då registeruppgifterna är korrekta och tidsenliga. I vissa länder är det obligatoriskt att uppdatera registren. I princip skall tredje parter kunna lita på registeruppgifterna. Vi tar hand om registrering av namnförändringar och överlåtelser (försäljning, fusion och liknande) både hos inhemska och utländska myndigheter.

Samarbetsavtal och avtalsförhandlingar

Vi hjälper dig i ärenden som rör samarbetsavtal och avtalsförhandlingar i IPR-ärenden. Mera om våra juridiska tjänster.