Handlingsfrihetsutredning, FTO

Planerar du att utnyttja en uppfinning kommersiellt? Vilket är det första steget?

Ingår det i dina planer att lansera en ny produkt eller ta i bruk en ny metod? Innan du går vidare är det skäl att försäkra dig om att du kan komma ut på marknaden utan att göra intrång på någon annans patenträttigheter. Ju tidigare du är medveten om andra aktörers eventuella patenträttigheter, desto mer kostnadseffektivt kan du vid behov ändra dina egna planer i utvecklingsarbetet och därmed spara tid och pengar.

Ur handlingsfrihetssynvinkel (FTO, freedom to operate) är andra aktörers i kraft varande rättigheter på marknaden av stor betydelse. Sådana rättigheter är beviljade patent, vars årsavgifter är betalda, samt sådana patentansökningar under behandling, som har en realistisk möjlighet att gå vidare till patent. Vid en FTO-kartläggning strävar vi till att få fram dessa patent och ansökningar genom sökningar i internationella patentdatabaser. I en omfattande utredning beaktar vi också nyttighetsmodell- och mönsterregistreringar samt varumärken.

Också den geografiska täckningen har betydelse. Är de rättigheter (patentfamiljer) som kommit fram i sökningen i kraft på de geografiska områden, där ditt företag har affärsverksamhet, såsom försäljning eller tillverkning? Till exempel är det möjligt att ett beviljat europapatent är i kraft endast i en del av EPC-länderna, vilka för närvarande är 38. För att få säkra uppgifter om detta, krävs sökningar i de nationella databaserna.

Utgångspunkten för en utvärdering av handlingsfrihet är att detaljerna och de tekniska särdragen hos din produkt eller metod är definierade med tillräcklig noggrannhet. Vi jämför dessa drag med patentkraven i konkurrenternas beviljade patent och bedömer, om din produkt eller metod är inom ramen för ett patentskydd. Vid denna bedömning är tolkningen av de termer som används i patentkraven av största betydelse.

Kartläggningens slutresultat är ett utlåtande om handlingsfrihet, som stöd för dina kommersiella beslut och som ett verktyg för riskhantering.

Teknologiföretag med aktiv produktutvecklingsverksamhet bör regelbundet göra en FTO-kartläggning, d.v.s. en utredning beträffande hinder för tillverkning rörande nya lösningar. Patentansökningar är hemliga 18 månader från det ansökan har lämnats in, och det är således viktigt att uppdatera sina FTO-sökningar för att hållas à jour med andras patenträttigheter. Genom att investera i en FTO-utredning kan du undvika onödiga investeringar i produkter som förr eller senare skulle kollidera med andras immateriella rättigheter.

Bekanta dig med vårt handlingsfrihets (FTO)-servicepaket!